THIS GIRAFFE / THAT SWAN / THESE PANDAS / THOSE KOALAS

THIS = QUESTO - QUESTA

THAT = QUELLO - QUELLA

THESE = QUESTI - QUESTE

THOSE = QUELLI - QUELLE

THIS, THAT, THESE and THOSE

Plurals and Irregular Plurals